Coaching vs. muut ohjausmuodot


Kun kerron, että olen Life ja Business Coach, minua pyydetään selventämään, mistä coachigissa on kyse. Coach on nimike, jota käytetään monessa eri kontekstissa, ilman, että henkilöllä on coaching-koulutusta.

Moni coachaa, vaikka hän todellisuudessa opastaa, neuvoo, ohjaa, sparraa, mentoroi, konsultoi.

Coachingiin liitetään usein myös etuliitteitä, joilla halutaan painottaa, minkälaiseen coachingiin kyseinen coach on erikoistunut.

Tässä blogissa löydät lyhyitä vastauksia seuraaviin aiheisiin:

  • Life & Business Coaching vs. urheiluvalmennus
  • Coach vs. konsultti
  • Coaching vs. mentorointi
  • Coaching = valmennus
  • Coaching vs. terapia

Life & Business Coaching vs. urheiluvalmennus

Coaching liitetään monesti urheiluvalmennukseen, jossa lajivalmentaja, kyseisen lajin asiantuntija, ohjaa, neuvoo, sparraa uheilijoita löytämään parhaat keinot harjoitteluun ja kilpailutulosten parantamiseen.

Tänä päivänä urheiluun on jo jossain määrin otettu mukaan myös henkinen valmennus, jossa keskitytään coachingin menetelmin, kysymyksin, auttamaan urheilijaa löytämään esim. parhaan mahdollisen itsensä urheilijana. Fokus on urheiluun liittyvissä asioissa. Mutta olisi syytä muistaa, että urheilijakin on enemmän kuin urheilija, hän on kokonaisvaltainen ihminen ajatuksineen ja tunteineen 24/7.

Life & Business Coachingissa ja coachingissa yleensäkin keskiössä on ihminen, hänen ajatuksensa, haasteensa, unelmansa, tavoitteensa ja tunteensa Coach ei neuvo, ei anna ohjeita, hänellä ei ole henkilökohtaista mielipidettä asiakkaan agendaan ei puolesta eikä vastaan.
Coach auttaa asiakasta eteenpäin kysymyksin, joiden avulla coachattava löytää itse itsestään vastaukset niihin asioihin, jotka hän on valinnut coachaus-tapaamisen aiheeksi.

Coach vs. konsultti

Konsultti on hieno tehtävänimike ihmiselle, joka on jonkun tietyn asian asiantuntija ja neuvoo siitä näkökulmasta muita suoriutumaan tehtävästään jouhevammin ja sujuvammin. Konsultin tehtävänä on usein pyrkiä tuottamaan lisäarvoa yritykselle asiantuntemuksensa avulla antamalla ohjeita ja/tai antamalla tietotaitonsa asiakkaan käyttöön.

”Substanssikonsulttien lisäksi on myös prosessikonsultteja, joilla tekemisen ytimenä on organisaation muutos-/kehittämisprosessien ohjaus johtoa tukemalla. Ei antamalla ohjeita, vaan auttamalla ymmärtämään muutosta ihmisten välisen vuorovaikutuksen prosessina. Tehdään näkyväksi sitä, mitä muutokseen tarvitaan ja sitä kautta vahvistetaan onnistumisia. On luonteeltaan hyvin paljon organisaatiocoachingin kaltaista. On työyhteisön muutoksen tukea ja sisältä päin vahvistamista”, täydensi Anna-Mari Siekkeli postaustani Linkedinissä.

Coach on myös hieno nimike. Coach puolestaan on coachingin, coaching-prosessin ja -menetelmien asiantuntija. Coachin ei välttämättä tarvitse tuntea asiakkaan toimialaa eikä olla coachattavan elämän asiantuntija. Coachattava tietää itse oman työnsä ja elämänsä kipukohdat, kehittämistarpeet, onnistumiset ja kaiken sisällön.

Coach auttaa coaching-mentelmin asiakasta onnistumaan tavoitteissaan, selviämään kipukohtien yli ja luomaan lisää merkitystä elämäänsä ja työhönsä. Myös coaching tuottaa lisäarvoa yritykselle coachatun työntekijän kautta, kun es. fokus on selkeä, henkilö on sitoutunut ja haluaa tehdä parhaansa itsensä ja tiimin hyväksi.

Coaching vs. Mentorointi

Mentori on mestari, opettaja ja kannustaja. Hänellä on tietoa ja osaamista jostain tietystä asiasta, hänellä on paljon hiljaista tietoa. Mentori neuvoo, tukee, opastaa kokemattomampaa henkilöä tämän työhön, opiskeluun (tai muuhun) liittyvissä asioissa.
Tavoitteena on, että mentoroitava kehittyy ammatillisesti ja henkisesti työurallaan / asiassaan. Coach, valmentaja, on coaching-menetelmien mestari, osaaja, joka hallitsee valmennusprosessin ja coachingin ydintaidot sekä noudattaa alan eettisiä ohjeita.

Jälleen painotan, että Coach ei neuvo eikä opasta, mutta hän tukee ja kannustaa valmennettavaa. Coachin substanssiosaaminen on coachingissa, kun taas valmennettava henkilö on oman asiansa asiantuntija.

Mentorointiin on lipunut mukaan valmentavaa otetta. Mentori opastaa ja neuvoo kuten ennenkin, mutta myös antaa mentoroitavalle mahdollisuuden kehittyä syvemmin esittämällä rakentavia ja asiaa edistäviä kysymyksiä.

Coaching = Valmennus

Valmennus on suora käännös sanasta coaching. Kumpaakin sanaa käytetään, joskin yleisesti ottaen olen huomannut, että sanaa valmennus Valmennus on käännös sanasta coaching. Kumpaakin sanaa käytetään, joskin yleisesti ottaen olen huomannut, että sanaa valmennus käytetään vähemmän, kun puhutaan es. Life, Business ja Executive coachingista. Suurin syy lienee se, että valmennus sanana linkittyy vahvasti urheiluvalmennukseen, joka, kuten ylempänä kerroin, on toisenlaista valmennusta kuin mitä coachingissa ajatellaan.

Life Coaching on taipunut suomenkieleen nimeksi Elämäntaidon valmennus. Molempia termejä käytetään. Business Coaching on säilyttänyt nimensä hyvinkin pitkälle englanninkielisenä eikä yritysvalmennus terminä ole vielä täysin löytänyt paikkaansa liike-elämässä, ehkä koska sana on vakiintunut muutenkin suomenkileen sanana bisnes.

Executive coaching on johtajille suunnattu coachingin muoto. Tämäkin termi on vakiintunut Suomessa, harvemmin kuulee puhuttavan johdon valmennuksesta.

Suomenkielen kannattajana toivoisin, että englanninkieliset termit muuntuisivat hyvään ja asiasta kertovaan suomenkieliseen muotoon. Pääasia lienee kuitenkin, että käytössä oleva termi tunnistetaan itsenään.

”Lisäksi sanaa valmennus käytetään aika yleisesti silloin, kun on kyse osaamisen kehittämisestä. Jos googlaa esimerkiksi sanalla myyntivalmennus – saa ison kasan erilaisia koulutuksia/valmennuksia, jotka ovat varmasti koutsaavia, mutta perustuvat myös jaettuun tietoon/tiedon päivittämiseen.”, täydensi Annukka Sumkin Myynti- ja yritysvalmennus Assetista LinkedIn-postaustani. Hän on myynninkouluttaja ja kouluttaa valmentavalla otteella.

Muista: Kun haluat nimenomaan henkistä coachausta/valmennusta ja etsit itsellesi coachia/valmentajaa, varmista, että coachilla on coaching-/valmentaja-koulutus.

Coaching vs. terapia

Terapian osalta joudun yleistämään, se on niin laaja käsite.

On olemassa monenlaista terapiaa mm. kognitiivinen käyttäytymisterapia, ratkaisukeskeistä psykoterapia, psykodynaaminen psykoterapia ja psykoanalyysi, lisäksi on mm. ratsastus-, kuvataide- ja allasterapiaa, jne. Kela korvaa osaa terapioista.

Terapiaan hakeutumisen taustalla on monenlaisia syitä, yleensä psyykkeeseen ja/tai toimintakykyyn liittyviä ongelmia. Esim. Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista toimintaa, jolla hoidetaan psyykkisiä vaikeuksia psykologisin menetelmin.

Coachin on tärkeää osata tunnistaa, jos asiakas on terapian tarpeessa. Hän kertoo aavistuksestaan asiakkaalle ja kysyy, kokeeko asiakas, että hän tarvitsee jotain muuta apua kuin coachingia.

Coaching katsoo pääsääntöisesti eteenpäin, hakee ratkaisuja asiakkaan itse valitsemiin asioihin, joihin ratkaisut löytyvät asiakkaasta itsestään.

Suomen Coaching-yhdistys määrittelee mm., että Coaching auttaa asiakasta fokusoimaan ajatteluaan ja toimintaansa, saavuttamaan tavoitteitaan sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. Sen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä.

Coach auttaa valmennettavaa ihmisenä ja yksilönä kehittymään ja hyödyntämään koko nykyisen ja käyttämättömän potentiaalinsa.

Please follow and like us: