NLP

NLP:llä voidaan tutkia henkilökohtaisen kokemuksen rakennetta, ja tarvittaessa muokata sitä, jotta kokemus muuttuu helpommin käsiteltäväksi.

NLP = Neuro Linguistic Programming:
Neuro (hermo) – Ihminen prosessoi kokemuksensa viiden aistin kautta hänen hermoverkoissaan
Linguistic (kieli) – Ihmisellä on kielellisiä ja ei-kielellisiä kommunikaatiojärjestelmiä, joiden avulla hän koodaa, järjestää ja antaa merkityksiä neuraalisille malleille hermoverkoissa
Programming (ohjelmointi) – Ihmisellä on taito tunnistaa, muokata ja hyödyntää erilaisia malleja, joita hänen hermoverkostossaan on ja syntyy.

NLP pohjautuu systeemiteoriaan, informaatioteoriaan, kielitieteeseen ja kognitiiviseen psykologiaan.
NLP syntyi mallittamalla eri alojen huipputaitajia heidän taitoaan, onnistumistaan ja taidon rakennetta.
NLP sisältää useita erilaisia menetelmiä, joilla voi mm.
– luoda positiivisen kontaktin ja ohjata vuorovaikutusta
– kerätä olennaista tietoa toisen ihmisen tavasta sisäisesti prosessoida informaatiota ja rakentaa omaa maailmankuvaansa
– aikaansaada tarkasti rajattua ja pysyvää psyykkistä muutosta

Ihminen tekee parhaat mahdolliset valinnat 
hänen käytössään olevan tiedon perusteella.

NLP-taustaoletus

Kartta ja maasto ovat eri asia.

Jokaisella ihmisellä on oma yksilöllinen kartta todellisuudesta.

NLP-taustaoletus

Ihmisellä on olemassa ja käytettävissään kaikki ne resurssit, joita hän tarvitsee haluamiensa muutosten tekemiseen.

NLP- taustaoletus